Artykuły

Teatr łączy Europę

Spektakl "Magnetyzm serca" wg "Ślubów Panieńskich" Fredry w re­żyserii Grzegorza Jarzyny będzie jed­nym z ośmiu przedstawień z Europy Środkowo-Wschodniej pokazywa­nych na tegorocznym Festiwalu Te­atralnym w Avignon we Francji,

W związku z tym do Polski przyje­chała grupa francuskich krytyków: Nathalie Vimeux, Marc Enguerand, Laurence Liban, Didier Mereuze, Odile Quirot, Jean Claude Raspiengeas, Marion Thebaud oraz dyrektor festi­walu Bernard Faivre d'Arcier. Wczo­raj po południu uczestniczyli oni w spotkaniu ze studentami Akademii Teatralnej, a wieczorem w Teatrze Rozmaitości obejrzeli spektakl Teatru Telewizji "Bzik tropikalny" wg Stani­sława Ignacego Witkiewicza, którym Jarzyna debiutował jako reżyser.

Goście zaproszeni przez Instytut Francuski i Teatr Rozmaitości opo­wiadali o swoich wrażeniach po obejrzeniu polskich spektakli, a tak­że o projekcie "Theorem" stworzo­nym przy festiwalu, którego celem jest wspieranie najciekawszych przedstawień powstających w Euro­pie Środkowej i Wschodniej. - Pro­gram jest wynikiem naszego ogrom­nego zainteresowania teatrem Euro­py Środkowej i Wschodniej, przy jednoczesnym niemal zupełnym braku wiadomości o tym teatrze - mówiła Nathalie Vimeux, odpowie­dzialna za "Theorem".

Krytycy przyznali, że także ich wiedza na temat młodego pokolenia polskich reżyserów jest niewielka. - Jesteśmy tutaj po to, by odkryć nowy polski teatr. Znamy pokolenie star­szych twórców, teraz przyszedł czas na ich następców - mówili. - Nie chcemy jednak byście odnieśli wraże­nie, że szukamy tutaj egzotyki. Praca reżysera teatralnego jest uniwersalna. Dają się natomiast zauważyć pewne różnice. W Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej jest bogactwo środków, jakich brak we Francji, np. jeśli chodzi o warsztat aktorski.

Krytycy przyznali, że oglądali kil­ka polskich spektakli, m.in. w Krako­wie - "Lunatyków" i "Braci Karamazow" w reżyserii Krystiana Lupy oraz w Warszawie przedstawienia Krzysz­tofa Warlikowskiego i Piotra Ciepla­ka. W najbliższym czasie zamierzają obejrzeć większość spektakli Grzego­rza Jarzyny, aby lepiej orientować się w jego twórczości.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji